The Last of The Mohicans

by James Fenimore Cooper

Mobbing er en negativ handling fra en eller flere som er rettet mot en eller flere andre. Mobbing kjennetegnes ved at det er et skjevt maktforhold mellom partene og at det utøves krenkelser. Krenkelser og mobbing kan ha mange former, og de vanskeligste å oppdage er skjult mobbing. 

Blikk, gjentakende negative kommentarer, utestenging, mønster i hvem som ikke velges, mønster i hvem som oftest er innbytter eller får minst spilletid, kallenavn, slag, spark, voldelige handlinger, baksnakking er eksempler på noen former mobbingen kan ta. 

Når slike handlinger blir gjentakende, foregår over tid blir selv de mindre krenkelsene også systematiske og skal forstås som mobbing.
Det er den som utsettes for krenkelsene som har rett til å definere om en har blitt utsatt for krenkelser. Det er en subjektiv opplevelse og kan ikke argumenteres i mot. 

Det er trenere og andre ledere i idretten sitt ansvar å disse observasjonene, tegnene eller opplevelsene til barn og unge på alvor. Observasjoner og erfaringer er like viktige som dersom barn eller unge selv varsler om slike forhold. Ofte sier ikke barn og unge i fra om at de utsettes for systematiske krenkelser, blant annet fordi de er redd det vil gjøre situasjonen enda værre. 

Norges idrettsforbund har både tips og råd til hvordan du som trener, instruktør eller annen leder for idrett skal forholde det til mobbing og krenkelser og hvordan du skal ta tak i situasjonen. 

Merk også at de som utsetter andre for krenkelser ofte ikke har det bra selv heller. Det kan hende at situasjonen også krever at du utøver din plikt til å melde bekymring for krenkeren, se informasjon om melding til barnevernet her. 


Hvordan skal du forholde deg til mobbing? 

- Mobbing kan skje over alt, også i Flå idrettslag, selv når du ikke legger merke til det. 

- Når du ser eller får vite om mobbing skal du reagere.

- Du skal ikke være nøytral til mobbing eller se situasjonen an. Om du ikke reagerer når du ser det så bidrar du til å legitimere og opprettholde mobbingen. 

- Si tydelig til utøverne at mobbing ikke er akseptert i idretten, sett ord på hva du ser. 

- Utøverne dine skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing og andre vonde forhold med seg som trener/leder. 

- Trenere og ledere i idretten kan også mobbe både utøvere og hverandre. Det skal reageres kraftig dersom det oppdages. Meld fra til ledelsen for din avdeling eller idrettslaget. 

- Diskuter med andre trenere/ledere i idretten hvordan mobbing kan forebygges, en skal ikke vente til det oppstår. Mobbing jobbes det aktivt med hele tiden, gjennom å forebygge. 


Idretten, også Flå idrettslag, har nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trener/leder skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing. Du har et ansvar for at mobbing ikke skal skje i laget/klubben/gruppa di uten at du merker det!


Hvordan skal du ta tak i mobbing?

Under følger en forenklet rådgivende mal for hvordan en kan håndtere mobbing. 

- Ta tak i situasjonen med en gang du blir kjent med den. 

- Snakk med den som utsettes for krenkelser/mobbing, skaff informasjon og gi støtte. Den som utsettes underdriver som regel, så ta alt du får på største alvor. 

- Snakk med foreldrene til den som utsettes. 

- Snakk med den som utsetter andre for krenkelser eller mobbing. Om det er flere så snakk med en og en av gang. Formidle tydelig at atferden er uakseptabel og må stansen umiddelbart. Si i fra om at du kommer til å følge opp med en ny samtale etter 2-4 treninger, vær tydelig på at dette kommer du til å følge opp tett. 

- Situasjonen må følges opp helt til du er sikker på at krenkelsene og mobbingen har opphørt. 

-  Søk råd og hjelp dersom du trenger det. Snakk gjerne med leder for din avdeling eller hovedstyret. 


Informasjon om mobbing og ressurser ditt lag/avdeling kan benytte dit å styrke sin oppdager- og handlingskompetanse

- https://ndla.no/nn/subject:40/topic:1:186113/topic:1:186333/resource:1:18985?filters=urn:filter:8c230faa-c1b1-4c16-b47a-490d8d7247cf

- https://ndla.no/nn/subject:40/topic:1:196016/topic:1:196026/resource:1:74892?filters=urn:filter:8c230faa-c1b1-4c16-b47a-490d8d7247cf

- https://www.ung.no/mobbing/

- https://www.barneombudet.no/?s=mobbing


Hvem er du?

Er du lederen som står å ser?

                                                                                      Er du lederen er modig og gjør noe med det du tror eller ser?

                                                                                      Er det noen i din gruppe som står utenfor fellesskapet?

                                                                                      Vil du bli husket som den som gjorde noens liv litt bedre? 

                                                                                      Vil du bli husket som den som ikke brydde seg?

                                                                                      Er du mammen/pappaen/besteforeldren/tilskueren/den viktige andre som gjorde noe?