Årsmøteprotokoll 2020

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2020 - FLÅ IDRETTSLAG

Flå skole, 09.03.2020 kl. 19:00

 

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 12 stemmeberettigede til stede ved årsmøtet.

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

 

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innstilling: Innkalling, sakliste og forretningsorden foreslås godkjent.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Fremlagte forslag på forretningsorden ble enstemmig godkjent.

 

Sak 3.    Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Innstilling: 

Styret foreslår Berit Bolland som møtedirigent på Årsmøtet.
Styret foreslår Linda Havdal som møtereferent på Årsmøtet.
Styret foreslår Jon Røstum og Mari Haanæs til å underskrive Årsmøteprotokollen.

 

Vedtak:

Som møtedirigent ble Berit Bolland enstemmig valgt.    
Som møtereferent ble Linda Havdal enstemmig valgt.
Til å underskrive protokollen ble Jon Røstum og Mari Konstad Haanæs enstemmig valgt.

 

Sak 4.    Behandle idrettslagets årsmelding for 2019, herunder årsmeldinger for avdelingene ABU, Trim, Håndball og Ski.

Avdelingslederne orienterte om hovedpunktene i sine respektive årsberetninger for 2019.

Innstilling: Styret foreslår at årsberetningene for 2019 godkjennes.

Vedtak: Årsberetningene for 2019 enstemmig godkjent. 

 

Sak 5.    Behandle innkomne forslag og saker.

Ingen innkomne saker. 

    

Sak 6.    Fastsette medlemskontingent for 2021

Innstilling:

Enkeltmedlemskap kr 200,- pr år
Familiemoderasjon kr 400,- pr år

Familiemoderasjon gjelder for barn opp til og med det året de fyller 18 år, og deres foresatte. 

Fra det året medlemmet fyller 19 år, må det betales enkeltmedlemskap.

For de medlemmer som pr i dag er registrert som støttemedlemmer, får de beholde dette medlemskapet til kr 150,- pr år.

Vedtak: Innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 7.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan for 2020

Innstilling: Styret foreslår at organisasjonsplan for Flå IL 2020 godkjennes.

Vedtak: Organisasjonsplan for Flå IL 2020 enstemmig godkjent. 

 

Sak 8.    Behandle idrettslagets regnskap for 2019 i revidert stand

Innstilling: Styret foreslår at regnskap for Flå IL 2019 godkjennes. 

Vedtak: Regnskap for Flå IL 2019 enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9.    Vedta idrettslagets budsjett for 2020

Innstilling: Budsjett for Flå IL for 2020 vedtas.
Vedtak: Budsjett for Flå IL for 2020 enstemmig vedtatt.

 

Sak 10. Foreta valg av nye styremedlemmer og fastsetting av honorar for kommende valgperiode

Valgkomiteen har bestått av Morten Stensås og Trond Henrik Reitan. 

 

HOVEDSTYRET:    

Valgkomiteens innstilling til leder: Berit Bolland for 1 år.
Vedtak: Enstemmig valgt. 

Valgkomiteens innstilling til nestleder: Gunn Lauritzen 2 år.
Vedtak: Enstemmig valgt. 

Aktivitetskoordinator: Linda Havdal, ikke på valg.

 

ALLIDRETT (tidligere ABU)

Valgkomiteens innstilling til leder i Allidrett: Mari Konstad Haanæs, 2 år.
Vedtak: Enstemmig valgt.

Valgkomiteens innstilling til styremedlem, ansvarlig for aldersgruppen 10-18 år: Åsmund Engan Granlund, 2 år.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

Valgkomiteens innstilling til styremedlem, ansvarlig for aldersgruppen 0-10 år: Brian Sørmeland, 2 år
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

Valgkomiteens innstilling til materialansvarlig i ABU: Tor Holte, 1 år
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

Styremedlem: Linda Ørsnes, ikke på valg. 

Styremedlem: Kristin Ekseth, ikke på valg. 

 

HÅNDBALLAVDELINGA

Valgkomiteens innstilling til øko-kontakt i Håndballavdelinga: Trine Samdal, 1 år.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

Leder i Håndballavdelinga: Kristine Setting, ikke på valg. 

Nestleder i Håndballavdelinga: (Lundamo IL), 2 år. Velges av Lundamo IL.

Materialforvalter i Håndballavdelinga: Erika Gråbak Langland, ikke på valg.  

Sportslig leder i Håndballavdelinga: Arild Samdahl, ikke på valg. 

Foreldrekontakt Flå Barn i Håndballavdelinga: Torgrim Reitan, ikke på valg. 

Tiltaksleder: Kim Ulriksen, ikke på valg (Lundamo IL).

Styremedlem: Lillian Høiås, 1 år (Lundamo IL). Velges av Lundamo IL

 

SKIAVDELINGA

Valgkomiteens innstilling til leder i Skiavdelinga: Marius U. Løvdal, 2 år.

Vedtak: Enstemmig valgt. 

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i Skiavdelinga:

Kristmar Losen Nordvik (2 år), Gunnar Senneset (1 år).

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

Styremedlem Ingunn Sørgård Fremo (ikke på valg)

Styremedlem Svanhild Engan (ikke på valg) 

 

TRIMAVDELINGA

Valgkomiteens innstilling til leder i Trimavdelinga: Line Ljøkjell, 2 år.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

Valgkomiteens innstilling til styremedlem: Ann Kristin Sandvik (2 år)

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
 

Styremedlem Bitte Sommersel (ikke på valg)

Styremedlem: Marthe Buan (ikke på valg)

Innstilling: Hovedstyret foreslår et ekstra styremedlem til trimavdelingen på grunn av stor arbeidsmengde. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt til å utnevne et ekstra styremedlem i Trimavdelinga.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYREHONORAR

Satsene for 2019 foreslås videreført for 2020: 

Leder kr 30.000,-

Nestleder kr 15.000,-

Aktivitetskoordinator: kr 15.000,-

Avdelingsledere i Trim, Allidrett, Ski og Håndballavd: kr 10.000,-

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

REVISORER

Valgkomiteens innstilling til 2 revisorer for regnskapsåret 2020 Marianne Eidsmo (1 år) og Rune Holthe (1 år). 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

    

VALGKOMITE TIL ÅRSMØTE 2021

Hovedstyrets innstilling til valgkomite til Årsmøtet i 2021: 

Det har ikke lyktes å finne kandidater (2 medlemmer + vara) til Valgkomite for Årsmøtet 2020. Det foreslås at Årsmøtet delegerer til Hovedstyret å finne kandidater til disse vervene innen 01.07.2020.

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

                              

    

Ler, 09.03.2020

 

-------------------------------------------            ------------------------------------------------------------

Mari Konstad Haanæs                                  Jon RøstumVelkommen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque varius leo vitae metus blandit iaculis. Proin sem arcu, tincidunt quis lorem sit amet, malesuada accumsan mauris.


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.